พบ 13 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรค หรือรักษาโรคดังกล่าว ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่ส...
โดย fin020
เมื่อ 01 เม.ย. 2020, 17:01
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 466

แจ้งค่าตอบแทนฉบับที่ 9 ( P4P )

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับเงินจัดสรรจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 10,704,519.- บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนฉบับที่ 9 (P4P) นั้น ขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการหาข้อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเ...
โดย fin020
เมื่อ 20 ก.ค. 2015, 14:53
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: แจ้งค่าตอบแทนฉบับที่ 9 ( P4P )
ตอบกลับ: 0
แสดง: 1146

การเบิกเงินค่ายานอกบัญชี

เรียนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทางฝ่ายการเงินฯ ได้เปลี่ยนกำหนดการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรจากเดิม ให้ส่งก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน เป็น ก่อนวันที่ 5 นั้น เนื่องจากว่าตอนนี้การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ต้องเบิกผ่านระบบ GFMIS ผ่าน WEB ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน หากมีข้...
โดย fin020
เมื่อ 30 พ.ย. 2012, 09:10
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การเบิกเงินค่ายานอกบัญชี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 542

หนังสือรับรองภาษี หัก ณ. ที่จ่าย

เรียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน ขอเชิญมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2554 และ แบบแจ้งยอดหัก กบข. , กสจ. ได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 (ในเวลาราชการ) เป็นต้นไปค่ะ หมายเหตุ เพื่อสะดวกในการค้นหาหนังสือรับรองฯ ขอให้ท่านจดเลขที่เงินเดือน ที่ระบุในสลิปเ...
โดย fin020
เมื่อ 29 ก.พ. 2012, 16:50
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: หนังสือรับรองภาษี หัก ณ. ที่จ่าย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 699

Re: ข่าวสารจากงานเงินเดือน

ตอบคำถามเพิ่มเติม
ค่าตอบแทน พตส. ค้างจ่ายมา 2 เดือนค่ะ คือเดือน ม.ค. - ก.พ. 55 เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทน ฉ. 7 เนื่องจากว่ายังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆจากกระทรวงสาธารณสุข จึงยังต้องส่งใบเบิก ฉ.7 ตามปกติไปก่อนค่ะ
โดย fin020
เมื่อ 27 ก.พ. 2012, 13:24
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ข่าวสารจากงานเงินเดือน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 2905

ข่าวสารจากงานเงินเดือน

เรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทราบดังนี้ 1. ประกันสังคมประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน จะหักนำส่งในอัตรา 3 % และ กรกฎาคม - ธันวาคม 4 % 2. เงิน พตส. ยังไม่ได้รับการจัดสรรจึงยังไม่มีการเบ...
โดย fin020
เมื่อ 25 ม.ค. 2012, 10:21
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: ข่าวสารจากงานเงินเดือน
ตอบกลับ: 4
แสดง: 2905

Re: การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ได้ค่ะ
โดย fin020
เมื่อ 10 ม.ค. 2012, 14:17
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตอบกลับ: 5
แสดง: 3014

Re: การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ฝ่ายการเงินและบัญชีขออภัยด้วยค่ะ ได้แก้ไขวันที่ที่ถูกต้องเรียบร้อยคะ
โดย fin020
เมื่อ 09 ม.ค. 2012, 09:47
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตอบกลับ: 5
แสดง: 3014

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เรียน เจ้าหน้าที่ รพ. ศรีสังวรสุโขทัย ทุกท่าน เนื่องจากว่ามีหนังสือของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอความร่วมมือให้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้มีเงินได้ เมื่อยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด. 90, 91 ) ไม่ต้องมีภาษีชำระเพิ่มหรือขอ...
โดย fin020
เมื่อ 06 ม.ค. 2012, 14:33
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตอบกลับ: 5
แสดง: 3014

Re: เงินเดือน

เงินเดือนตกเบิกของข้าราชการ และค่าครองชีพของข้าราชการ (สำหรับข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพ) ตกเบิก ต.ค. - ธ.ค. 54 รวม 3 เดือน จ่ายพร้อมเงินเดือนในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ค่ะ
โดย fin020
เมื่อ 21 ธ.ค. 2011, 12:00
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เงินเดือน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2520

Re: เงินเดือน

เงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม จะจ่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ค่ะ

ฝ่ายการเงิน
โดย fin020
เมื่อ 14 ธ.ค. 2011, 13:54
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เงินเดือน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2520

Re: เงินเดือน

เงินค่าตอบแทน พตส. (ตกเบิก ต.ค. - พ.ย. 54 รวม 2 เดือน ) จะเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนี้ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ค่ะ

ฝ่ายการเงิน
โดย fin020
เมื่อ 14 ธ.ค. 2011, 11:04
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เงินเดือน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2520

เงินเดือน

เรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทราบดังนี้ 1. ค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวตกเบิก 2 เดือน ( ต.ค - พ.ย. 54 ) จะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 2. เงินเดือนของข้าราชการจะได้รับตกเบิกภายในเดือน ธันวาคม 2554 นี้แน...
โดย fin020
เมื่อ 30 พ.ย. 2011, 13:53
 
บอร์ด: ส่งข่าวสาร/บทความ
หัวข้อ: เงินเดือน
ตอบกลับ: 3
แสดง: 2520

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง