พบ 295 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

รายงานผลการจัดซื้อจัดหา (งบลงทุน งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการจัดซื้อจัดหา (งบลงทุน งบดำเนินงาน) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย ado017
เมื่อ 29 ธ.ค. 2021, 11:21
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดหา (งบลงทุน งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 1
ตอบกลับ: 0
แสดง: 15

แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
- แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 27 ธ.ค. 2021, 15:54
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 15

Re: คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.

MOIT 1.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564
MOIT 1.5 รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564
MOIT 1.6 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 15 ธ.ค. 2021, 07:58
 
บอร์ด: MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หัวข้อ: คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 19

คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.

MOIT 1.1 บันทึกลงนารมคำสั่งคณะทำงานฯ
MOIT 1.2 คำสั่งคณะทำงาน ปี พ.ศ. 2565
MOIT 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่
โดย ado017
เมื่อ 15 ธ.ค. 2021, 07:56
 
บอร์ด: MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หัวข้อ: คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ รพ.
ตอบกลับ: 1
แสดง: 19

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โดย ado017
เมื่อ 08 ธ.ค. 2021, 15:02
 
บอร์ด: MOIT 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
หัวข้อ: ประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 16

รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- MOIT 2 (15) รายงานการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- MOIT 2 (16) รายงานการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ado017
เมื่อ 01 ธ.ค. 2021, 09:52
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 18

ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป

- แบบบันทึกเสนอขอครุภัณฑ์ทั่วไป (ในแผน)
- แบบบันทึกเสนอขอครุภัณฑ์ทั่วไป (นอกแผน)
- แบบฟอร์มคณะกรรมการต่างๆ
- Flow chart ต่างๆ
โดย ado017
เมื่อ 25 พ.ย. 2021, 11:42
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป
ตอบกลับ: 0
แสดง: 112

การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2564

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศัยความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.ฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำ...
โดย ado017
เมื่อ 24 พ.ย. 2021, 15:09
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 118

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4.3 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (อยู่ในรูปแบบของ Link)
MOIT 4.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT 4.5 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:59
 
บอร์ด: MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 47

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

- แบบเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:44
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 26

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

MOIT 4.3 (ข้อ 1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
MOIT 4.3 (ข้อ 2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
MOIT 4.3 (ข้อ 3) แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:13
 
บอร์ด: MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อ: การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 25

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย ado017
เมื่อ 19 พ.ย. 2021, 11:31
 
บอร์ด: แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 305
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron