พบ 82 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวันลา

แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ. ทุกท่าน ด้วยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลร่วมกับกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ได้รวบรวมจำนวนวันลา เพื่อใช้เป็นสถิติตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนให้ทุกท่านเริ่มใช้โปรแกรมวันลาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ***หากสถิติจำนวนวันลาไม่ตรงกับความเป็นจริง โปรดแจ้ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ราตรี โทร....
โดย hum007
เมื่อ 15 ม.ค. 2021, 11:30
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: คู่มือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวันลา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 117

ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมิน ตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือ...
โดย hum007
เมื่อ 25 ธ.ค. 2020, 11:15
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
ตอบกลับ: 0
แสดง: 363

การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
(ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โดย hum007
เมื่อ 23 ธ.ค. 2020, 18:05
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 325

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
โดย hum007
เมื่อ 23 ธ.ค. 2020, 18:01
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 190

การขออนุมัติสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารหลักสูตรเข้าศึกษาต่อฯ 1. ใบแสดงความจำนงเข้าศึกษาฯ 2. แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบ 3. คำรับรองการขออนุมัติสมัครสอบ ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 Qการขออ...
โดย hum007
เมื่อ 23 ธ.ค. 2020, 17:58
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การขออนุมัติสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 140

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินฯ เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1. การประเมินในเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารเวช...
โดย hum007
เมื่อ 15 ธ.ค. 2020, 14:32
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 326

รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดรับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)
รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64

โดย hum007
เมื่อ 03 ธ.ค. 2020, 15:52
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม
ตอบกลับ: 0
แสดง: 188

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโข...
โดย hum007
เมื่อ 22 ต.ค. 2020, 13:38
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 246

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (เป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล) ***รอบนี้ไม่แจกเป็นกระดาษนะคะ*** สามารถดูข้อมูลของแต่ละบุคคล ได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS-NonHR) โดยสามารถสมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://hrops.moph.go.th/Pers...
โดย hum007
เมื่อ 09 ต.ค. 2020, 10:41
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ตอบกลับ: 0
แสดง: 880

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง 1. นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ 2. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 Nรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ.pdf Nรับสมัครค...
โดย hum007
เมื่อ 14 ก.ย. 2020, 17:36
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 381

ขอความร่วมมือข้าราชการพลเรือนสามัญตอบแบบสำรวจ

ขอความร่วมมือข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://survey.ocsc.go.th/engagement/
หรือดาวน์โหลด QR Code ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดย hum007
เมื่อ 31 ก.ค. 2020, 11:57
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ขอความร่วมมือข้าราชการพลเรือนสามัญตอบแบบสำรวจ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 205

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยต้องส่งเอกสารการสมัครไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
โดย hum007
เมื่อ 15 ก.ค. 2020, 10:44
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 487

วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด

เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงขอแจ้งเวียนระยะเวลาการยื่นคำขอย้ายภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Moveรอบการย้าย.pdf
(208.67 KiB) ดาวน์โหลด 151 ครั้ง

29-09-2563 15-57-49.jpg
29-09-2563 15-57-49.jpg (66.14 KiB) เปิดดู 375 ครั้ง
โดย hum007
เมื่อ 14 ก.ค. 2020, 09:08
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด
ตอบกลับ: 0
แสดง: 437

พิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัดข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการพิจารณาการขอย้ายของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ตามวาระการย้ายในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการยื่นใบขอย้าย โดยจะต้องกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีส...
โดย hum007
เมื่อ 09 มิ.ย. 2020, 15:01
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: พิจารณาการขอย้ายภายในจังหวัดข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 387

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

โรงพยาบาลนครพนม มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2563
โดย hum007
เมื่อ 07 เม.ย. 2020, 10:25
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 222
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron