หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

โพสต์โพสต์แล้ว: 08 เม.ย. 2020, 16:11
โดย hum009
เรียน เจ้าหน้าที่ รพ. เพื่อทราบ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
สามารถใช้แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่ นี้
โดยระบุเหตุผลและความจำเป็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงถึงภูมิลำเนา ใบนัดแพทย์ ฯลฯ
และให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) เสนอแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ต่อหัวหน้างาน/กลุ่มงาน
(2) นำแบบฟอร์มส่งที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีฯ
เพื่อนำเรียนผู้อำนวยการฯ ต่อไป

หมายเหตุ :
(1) โปรดดำเนินการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์
(2) ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีมาตรการเปลี่ยนแปลง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีฯ
โทร. 1305-6