หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์โพสต์แล้ว: 10 พ.ย. 2020, 12:00
โดย ado017
ด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ
ดังนั้น หน่วยงานย่อยใน รพ. จึงต้องจัดทำ
1. แบบ ปค.4 ปี 2563
2. แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563
3. ปค.5 ปี 2563 (เป็นความเสี่ยงที่จะติดตามในปี 2564)
4. Flowchart อย่างน้อย 1 งานที่ปฏิบัติ
*** โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบไว้ด้านล่างในการประเมินฯ***
หมายเหตุ: สอบถามเพิิ่มเติม โทร 1309 (แม็ค)
***** (กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร)

Re: การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์โพสต์แล้ว: 10 พ.ย. 2020, 13:12
โดย ado017
- ต.ย. แบบติดตาม ปค.5 ปี พ.ศ.2563
- ต.ย.Flow chart