หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

โพสต์โพสต์แล้ว: 25 ธ.ค. 2020, 11:15
โดย hum007
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.039/ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ