โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - ประชาสัมพันธ์ : ต่อต้านการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ : ต่อต้านการทุจริต

การจัดการความรู้

ประชาสัมพันธ์ : ต่อต้านการทุจริต

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 05 ส.ค. 2012, 10:17

ที่มา : http://www.opdc.go.th/content.php?menu_ ... nt_id=2298

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น?
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒, ๓ และ ๔
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น?
- การประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
- กล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง ?แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต?โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียนจากความพยายามในการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นที่มากกว่า 50 ปี ของสาธารณรัฐสิงค์โปร์
โดย Mr. Chua Cher Yak อดีตผู้อำนวยการ Corrupt Practices Investigation Bureau สาธารณรัฐสิงค์โปร์
- การบรรยายพิเศษเรื่อง ?แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย?โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง ?แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย? โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
- ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานไทยในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ชี้้แจงหลักการ เงื่อนไข และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร.
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

--------------------------------------------------------------------------------
เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 พฤษภาคม 2555 14:25:41 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 16:12:54
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

Re: ประชาสัมพันธ์ : ต่อต้านการทุจริต

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 05 ส.ค. 2012, 10:36

เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

http://www.opdc.go.th/uploads/files/5pm ... rnment.pdf

บางส่วนของเนื้อหา....

โดยสรุป ?...ข้าราชการทุกคนจะต้องเดินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
และดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
เพื่อประเทศไทยจะได้เจริญมั่นคงและยั่งยืน...?

โดยข้าราชการทุกคนหรือแม้แต่ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ
ต้องดำรงอยู่ในความพอดี พอเพียง มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันไว้
ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง
คือ ความโกง ความโลภ และความขัดแย้ง

ทั้งนี้ สาเหตุการคอร์รัปชั่นในปัจจุบันเกิดจาก
กระแสการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และปัจเจกนิยมที่เห็นเงินตราเป็นหลัก

อีกทั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เบื่อหน่าย วางเฉย ไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะเจริญได้ ต้องหยุดหรือควบคุมการทุจริตให้ได้
และข้าราชการทุกคนต้องไม่ทุจริตเสียเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53


ย้อนกลับไปยัง KM

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน