โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

คำแนะนำ การดูแล ปัญหาสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โพสต์โดย osm002 เมื่อ 02 ก.ค. 2018, 10:27

ขอเชิญบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยทุกท่าน
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-20 กรกฎาคม 2561


การไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีการปฏิบัติงาน ที่มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ตลอดทั้งงานมีลักษณะและกระบวนการในการทำงานที่มีความหลากหลายและซับซ้อน เช่น งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งามกำจัดขยะ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
จากความหลากหลายนี้เอง จึงส่งผลให้บุคลากรที่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
เช่น ปวดเมื่อกล้ามเนื้อจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง การติดเชื้อจากการทำงาน
รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรนำไปสู่ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้
ดังนั้น งานตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวอนามัย จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการตรวจสำหรับกลุ่มข้าราชการ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
3. เอกซเรย์ปอด ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ (Chest X-ray)
4. ตรวจปัสสาวะ (UA)
5. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
11. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
12. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
14. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
16. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ
ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ตรวจได้เฉพาะรายการที่ 1 - 6
ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจได้ในรายการที่ 1 - 15
ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสามารถลงชื่อจองวันตรวจได้ที่จุดรับ OPD Card ในวันที่ท่านตรวจสุขภาพ

นอกจากนั้นยังมีการตรวจตามความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย
1. คัดกรองมะเร็งลำไส้ (FIT Test) สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
2. ตรวจสายตา สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ยกเว้นพนักงานขับรถ(ตรวจทุกคน)
3. ตรวจการได้ยิน บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับเสียงที่ดังและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน
4. มีการตรวจความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยตามกลุ่มงานต่าง ๆ โดยประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร

การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. สำหรับกลุ่มข้าราชการที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและ กลุ่มประกันสังคมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป งดเครื่องดื่มและอาหารหลัง 20.00 น. เป็นต้นไป
2. สามารถดื่มน้ำได้และสำหรับผู้ที่มียาประจำตัวรับประทานยามาก่อน
3. เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันที่ทุกท่านได้ลงชื่อไว้
4. เวลาที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ อาคารภิกษุอาพาธ วันที่ 5 - 20 ก.ค. 2561

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2561
กลุ่มข้าราชการ
- กลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป งดอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 2 ทุ่มก่อนวันตรวจ
- กลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
- X-ray ปอด ที่ ตึกเอ็กซเรย์ ในวันที่ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.
กลุ่มสิทธิ์ประกันสังคม
- ผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคมปี 2560 ไปแล้ว ในปี 2561 ตรวจสุขภาพตามสิทธิอายุ คือ
- กลุ่มอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป งดอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ 2 ทุ่มก่อนวันตรวจ
- กลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้ที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปี ให้งดอาหารและน้ำหลัง 2 ทุ่ม ในช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
วันที่ตรวจสุขภาพ รับ OPD Card ที่ตึกภิกษุอาพาธ
เริ่มเวลา 07.30 น. ณ ตึกภิกษุอาพาธ เป็นต้นไป ไม่ควรเกิน 10.00 น. (ต้องส่งสิ่งส่งตรวจให้ lab ก่อน 10.30 น.)
จุดที่ 1 จับเบอร์คิว รับ OPD Card (ข้าราชการ เซนต์ใบเบิกให้ครบถ้วน) พร้อมทั้งเซนต์ชื่อในใบรายชื่อ
จุดที่ 2 ซักประวัติ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว อาการสำคัญ ออกใบนัด Pap smear
จุดที่ 3 เจาะเลือด
จุดที่ 4 ตรวจฟัน
จุดที่ 5 สำหรับผู้อายุ 35 ปี ขึ้นไปทุกคน ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
จุดที่ 6 X-ray กรณีที่ต้องการพบแพทย์ให้พบแพทย์ก่อนไปตึกเอกซ์เรย์ (เอกซ์เรย์ภายในวันที่ตรวจสุขภาพ)
*****สิ้นสุดการตรวจสุขภาพคืน OPD Card ที่ตึก X ?ray*****
ผลการตรวจสุขภาพ สามารถเข้าดูได้ทาง Web site ของโรงพยาบาล
โดยใช้ Password และ User name ของท่าน
หมายเหตุ
- สำหรับเจ้าหน้าที่หญิงที่ ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูกสามารถเข้ารับการตรวจ ที่คลินิกพิเศษชั้น2 อาการ 50 ปี ศรีสังวร ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-11.00 น. ภายในช่วงเวลาตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ. โดยใช้ใบนัดที่ออกให้แทน OPD Card
- รับขวดใส่อุจจาระที่ตึกชันสูตรโรคก่อนวันเจาะเลือด 1 วัน กรรีที่อยู่หอผู้ป่วยใน ให้ใช้อุปกรณ์ในการตรวจที่หอผู้ป่วยได้เลย ส่วนการตรวจปัสสาวะ รับอุปกรณ์พร้อมเจาะเลือดที่ตึกภิกษุอาพาธ
- สำหรับการเลื่อนวันตรวจให้แจ้งหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก โทร 2172 โดยการเปลี่ยนคู่ตรวจสุขภาพในหน่วยงาน ควรโทรแจ้งล่วงหน้าก่อน 2 วัน
- กรณีตรวจตาและหู ปีนี้จะเป็นการตรวจตามความเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนกรกฎาคม 2561
- ผู้ที่อายุ 50 ? 70 ปี สนใจเข้าโครงการ 70 ปี ศรีสังวร คัดกรองมะเร็งลำไส้ (โดยตรวจทำ Colonoscope ) แจ้งความประสงค์ได้ที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ มีค่าใช้จ่าย(เงินบริจาคเข้าโรงพยาบาล) เริ่มต้นที่ 170 บาท


ssw-chk.jpg
ssw-chk.jpg (100.22 KiB) เปิดดู 2143 ครั้ง
แก้ไขล่าสุดโดย osm002 เมื่อ 12 ก.ค. 2018, 15:52, แก้ไขแล้ว 5 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm002
 
โพสต์: 58
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 12:46

Re: ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

โพสต์โดย osm002 เมื่อ 02 ก.ค. 2018, 11:45

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและหน่วยงานที่สังกัด เพราะจะมีบางคนที่ย้ายหน่วยงานแล้วรายชื่อจะยังอยู่ในหน่วยงานเดิมให้ดูใน file excel ที่แนบมาครับ จะ update ข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับ :P เจ้าหน้าที่ต้องการเลื่อนวันตรวจหรือชื่อหาย โทรแจ้ง 2172
แนบไฟล์
chk- 2561.xls
(807.5 KiB) ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
osm002
 
โพสต์: 58
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ต.ค. 2009, 12:46


ย้อนกลับไปยัง สุขภาพ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน