หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สื่อสารสาธารณะ ลดโรค ลดป่วย

โพสต์โพสต์แล้ว: 16 พ.ค. 2012, 08:54
โดย ado001
การประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของทุกๆกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่า
องค์กรมีกิจกรรมอะไร มีนโยบายอะไรในกาารขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจ ให้นโยบายนำไปสู่การปฎิบัติ
โดยเลือกใช้สื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ดูสาระข่าวที่ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/ ... _new=46931

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความรู้แล้ว ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง อย่างน้อย ๆ ด้วย 3 อ.
งานบริการสุขภาพของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด จึงจะสำเร็จ... นิ
(อันนี้ ความเห็นส่วนตัวค่ะ)