หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 เม.ย. 2020, 17:01
โดย fin020
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรค หรือรักษาโรคดังกล่าว
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้ทัน
ซึ่งหากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและเศรษฐกิจโดยรวม

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำบันทึกขอนุมัติ
พร้อมแนบรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 04.05.2/ว 115
ตามเอกสารแนบท้ายนี้

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1307