โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - แจ้งข้าราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ

แจ้งข้าราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ

สารพัดเรื่อง ที่เข้ากับหัวข้ออื่นไม่ได้ ส่งมาได้ที่หัวข้อนี้

แจ้งข้าราชการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ

โพสต์โดย hum007 เมื่อ 23 พ.ย. 2012, 15:49

ขอให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชฯ
ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปีศรีสังวร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. นายชัยรัตน์ คันธมาลา
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเพชร
3. นางสาวกัณฑิมา ดาระอินทร์
4. นางสาวเกษณี เจสันเทียะ (จำปาสี)
5. นางจุไรรัตน์ อึ้งชัยพงษ์
6. นางจุฬารัตน์ แก้วศิริโกมล
7. นางดาว กันชาติ
8. นางปสุตา ขันแก้ว
9. นางสาววารีย์ หอมบุบผา
10. นางสาวสาวิตรี จันทร์ศรี
11. นางกัลยา พุฒฤทธิ์
12. นางสาวณัฏฐศศิ มั่นประสงค์
13. นางปิยวรรณ ทองสมบูรณ์
14. นางระอองดาว ยุบล
15. นางวันเพ็ญ ลายเสือ
16. นางสุพัตรา แก้วเกิด (คงเกษม)
17. นางสุวรัตน์ เสวี
18. นางสาวอินธนา แสงทอง
19. นางเอื้องกำแพง อ้นกรอง
20. นายวารินทร์ พฤกษิกานนท์
21. นางสาวกาญจนา ภู่เจริญ
22. นางสาวจินตมาศ บริบูรณ์
23. นางเบญจวรรณ ใจบุญ
24. นางสาวปริศรี ศิลปศร
25. นางสาวภัทรพร มรฤทธิ์
26.นางรุ่งนภา งามเสงี่ยม
27. นางสาวรัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร
28. นางศุภานัน (ลักษณ์ประไพ) แท่นแก้ว
29. นางวาสนา เกษรพรหม
30. นางสาววีณา พานิชกุล
31. นางสินิทธิ์ อนันทวัฒน์
32. นายมนตรี ศรีเตว็ด
33. นางเพ็ญพโยม ตามเพิ่ม
34. นางอรทัย แก้วนอก
35. นายพรชัย สินคณารักษ์
36. นางสาวกาญจนา ภู่เจริญ
37. นางสมศรี มีบุตร
38. นางสุภาพร ภู่พันธ์
39. นางอุมาพร จันทร์โท

แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมผู้รับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดย hum007 เมื่อ 26 พ.ย. 2012 - 09:07

1. นางสาวศิริวรรณ นาคคุ้ม
2. นางอรุณ โพธิงาม

ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. นางสาวอภันตรี กองทอง
2. นางสาวชญานุช สืบพันธ์
3. นางสาวกิษดาภร จันทร์สุก
4. นางสาวพรรณนภา เกาทัณฑ์
5. นางพัชรี เลิศล้ำ
6. นางสาวศุวภัทร (ปัทมา) การะเกตุ
7. นางมลฤดี บรรเทา
8. นางสาวพัชยา กมล (เนียมสลุด)
9. นายนำชัย จิตรนำทรัพย์
hum007
 
โพสต์: 82
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 16:11

ย้อนกลับไปยัง ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 13 ท่าน

cron