เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

CategoriesFiles

folder icon 1 RCA
folder icon 21 กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

folder icon 8 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบุคลากร เช่น แบบใบลาพักผ่อน แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ...

folder icon 8 กลุ่มการพยาบาล

เอกสารกลุ่มการพยาบาล

folder icon 1 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

folder icon 1 ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ

folder icon 15 ฝ่ายการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายการเงินและบัญชี เช่น แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ฯ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ....

folder icon 9 PCT MED

แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติงาน PCT MED

folder icon 10 งานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มเอกสาร งานพัฒนาบุคลากร

folder icon 10 อื่นๆ

แบบฟอร์มเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาลฯ


There are no documents in this category