เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
Document Form

ฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาล

CategoriesFiles

folder icon 8 RM
folder icon 22 กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

folder icon 9 PCT MED

แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติงาน PCT MED

folder icon 1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

folder icon 10 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เช่น แบบใบลาพักผ่อน แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ...

folder icon 8 กลุ่มการพยาบาล

เอกสารกลุ่มการพยาบาล

folder icon 5 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

folder icon 1 กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

folder icon 14 กลุ่มงานการเงินและกลุ่มงานบัญชี

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานการเงินและกลุ่มงานบัญชี เช่น แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ฯ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ....

folder icon 10 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

folder icon 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

folder icon 10 อื่นๆ

แบบฟอร์มเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาลฯ


There are no documents in this category