เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานการเงินและกลุ่มงานบัญชี

แบบฟอร์มเอกสารกลุ่มงานการเงินและกลุ่มงานบัญชี เช่น แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ฯ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ....

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

การขอชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

from_ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล.pdf

บันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินมัดจำค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

แบบขอจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกต้นสังกัดเองแทนการจ่ายเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล

ชุดเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)

ชุดเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (1คน)

สัญญาการยืมเงิน

ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบสำคัญรับเงิน

แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ฯ 2 หน้า

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2