เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
อื่นๆ

แบบฟอร์มเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาลฯ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

form_ใบส่งซ่อมบำรุงทั่วไป-ปรับปรุงครั้งที่3.pdf

form_ใบส่งซ่อมบำรุงทั่วไป-ปรับปรุงครั้งที่3.xls

แบบขอใช้บริการงานโสตฯ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

แบบขอใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ใบส่งตรวจซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

แบบแสดงความจำนงในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเข้าพัก

แบบขอเพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก อัตราค่าบริการสาธารณสุข

แบบคำร้อง ขอบ้านพัก ขอคืน

แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียนและเสี่ยงต่อการร้องเรียน