พบ 347 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

Re: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565

- MOIT 7.4 หนังสือแจ้งเวียน
- MOIT 7.5 รายงานการประชุม
- MOIT 7.6 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 31 มี.ค. 2022, 10:29
 
บอร์ด: MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หัวข้อ: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 65

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565

- MOIT 7.1 บันทึก
- MOIT 7.2 หลักเกณฑ์
- MOIT 7.3 กรอบแนวทางฯ
โดย ado017
เมื่อ 31 มี.ค. 2022, 10:28
 
บอร์ด: MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หัวข้อ: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 65

Re: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
โดย ado017
เมื่อ 21 มี.ค. 2022, 14:32
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 108

รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน พ.ศ. 2565

MOIT 11 รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป และเรื่องการทุจริต (รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565)
โดย ado017
เมื่อ 21 มี.ค. 2022, 14:28
 
บอร์ด: MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองข้อร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถติติเรื่องร้องเรียน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 102

รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ

MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
โดย ado017
เมื่อ 16 มี.ค. 2022, 15:00
 
บอร์ด: MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับรองขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อ: รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 213

มาตรการจัดการความสเี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT 19.1 หนังสือรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 19.2 รายงานบทที่ 1
MOIT 19.3 รายงานบทที่ 2
โดย ado017
เมื่อ 10 มี.ค. 2022, 07:42
 
บอร์ด: MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
หัวข้อ: การรวมกลุ่มชมรม STRONG
ตอบกลับ: 4
แสดง: 174

Re: การรวมกลุ่มชมรม STRONG

MOIT 19.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดโครงการฯ
MOIT 19.5 มาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลฯ (EMS)
MOIT 19.6 มาตรการทางสังคม ในโรงพยาบาลฯ
โดย ado017
เมื่อ 08 มี.ค. 2022, 11:20
 
บอร์ด: MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
หัวข้อ: การรวมกลุ่มชมรม STRONG
ตอบกลับ: 4
แสดง: 174
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron