พบ 347 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- MOIT 2 (15) รายงานการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- MOIT 2 (16) รายงานการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ado017
เมื่อ 01 ธ.ค. 2021, 09:52
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอบกลับ: 2
แสดง: 108

ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป

- แบบบันทึกเสนอขอครุภัณฑ์ทั่วไป (ในแผน)
- แบบบันทึกเสนอขอครุภัณฑ์ทั่วไป (นอกแผน)
- แบบฟอร์มคณะกรรมการต่างๆ
- Flow chart ต่างๆ
หมายเหตุ : กรณีขอทดแทนไม่ต้องทำบันทึกข้อความ แต่จะใช้ใบส่งซ่อมในการจัดซื้อจัดหาต่อไป
โดย ado017
เมื่อ 25 พ.ย. 2021, 11:42
 
บอร์ด: แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
หัวข้อ: ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป
ตอบกลับ: 0
แสดง: 338

การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2564

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศัยความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.ฯ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำ...
โดย ado017
เมื่อ 24 พ.ย. 2021, 15:09
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2564
ตอบกลับ: 0
แสดง: 181

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT 4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
MOIT 4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4.3 แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ (อยู่ในรูปแบบของ Link)
MOIT 4.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT 4.5 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:59
 
บอร์ด: MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 181

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

- แบบเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:44
 
บอร์ด: MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หัวข้อ: การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 64

การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

MOIT 4.3 (ข้อ 1) บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ
MOIT 4.3 (ข้อ 2) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
MOIT 4.3 (ข้อ 3) แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 23 พ.ย. 2021, 08:13
 
บอร์ด: MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หัวข้อ: การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 86

Re: แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย ado017
เมื่อ 19 พ.ย. 2021, 11:31
 
บอร์ด: แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
หัวข้อ: แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 676

แผน ปปช. และแผนชมรมจริยธรรม ปี 2565

MOIT 16.1 แผนการปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
MOIT 16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมชมจริยธรรม ปี 2565
MOIT 16.3 แบบเผยแพร่ข้อมูล
โดย ado017
เมื่อ 17 พ.ย. 2021, 08:18
 
บอร์ด: MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฟติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
หัวข้อ: แผน ปปช. และแผนชมรมจริยธรรม ปี 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 106

แนวทางการปฏิบัติจัดการข้อร้องเรียน ปี 2565

MOIT 10.1 บันทึกข้อความการจัดทำคู่มือฯ
MOIT 10.2 คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ปี 2565
MOIT 10.3 คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
โดย ado017
เมื่อ 17 พ.ย. 2021, 08:08
 
บอร์ด: MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
หัวข้อ: แนวทางการปฏิบัติจัดการข้อร้องเรียน ปี 2565
ตอบกลับ: 1
แสดง: 135

ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้จัดโครงการนโยบายองค์กรสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Meet the Director)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ลงสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการที่สำคัญ จำเป้น และเหมาะสม
(ดังเอกสารแนบ)
โดย ado017
เมื่อ 01 พ.ย. 2021, 09:13
 
บอร์ด: ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด
หัวข้อ: ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมาณ 2565
ตอบกลับ: 0
แสดง: 568
ย้อนกลับต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง