หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

โพสต์โพสต์แล้ว: 30 มิ.ย. 2011, 15:35
โดย ict006
กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกมาตรา ๘ ตรี พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2548 โดยให้ใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2554 แทน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีการฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(ฉบับที่5) พ.ศ.2548 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เว้นแต่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามที่กำหนดไว้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่นั้น แต่ปรากฏว่าหน่วยงานอื่นได้มี
การนำหลักเกณฑ์ในลักษณะทำนองเดียวกันไปกำหนดไว้ด้วย ทำให้ผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรจากหน่วยงานใดได้สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้