โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย • แสดงกระทู้ - จะผ่าน HA บันไดขั้นที่ 2 กันอย่างไร

Moderator Control Panel ]

จะผ่าน HA บันไดขั้นที่ 2 กันอย่างไร

รวมทั้งความรู้ ข้อเสนอแนะ ติชม เสนอความเสี่ยง... ที่เป็นเรื่องคุณภาพ

จะผ่าน HA บันไดขั้นที่ 2 กันอย่างไร

โพสต์โดย ado001 เมื่อ 16 ส.ค. 2007, 19:27

อยากให้ช่วยกันเสนอความคิดเห็น เพื่อให้การเดินทางสู้ HA บันไดขั้นที่ 2 ของ ร.พ.เราบรรลุผล
ได้ถอดประเด็นจากหลายแฟ้มมารวมกันไว้ ฝากให้พิจารณา (ตรงนี้ได้มาจากแฟ้มที่พี่เลี้ยง อ.กนิษฐ์ ให้ไว้)
เรือลำนี้กำลังรอฝีพาย คือ พวกเราทุกคนทั้ง ร.พ. ทุกหน่วยงาน และทุกคณะกรรมการ
นายท้ายเรือ คงอยากได้ข้อคิดเห็นจากพวกเรา
แนบไฟล์
2 ต้องเป็นอย่างไร.xls
(59 KiB) ดาวน์โหลด 2686 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
ado001
 
โพสต์: 781
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ค. 2006, 10:53

อ่านหน่อย

โพสต์โดย big_T เมื่อ 12 ก.ย. 2007, 18:40

<p><strong><font color="#9900CC">การประเมินเพื่อให้กิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA</font></strong> <br></p>
<p><strong><font color="#006699">วัตถุประสงค์ของการให้กิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2</font></strong> </p>
<blockquote> 1. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาต่อเนื่อง โดยเน้นเป้าหมายและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ <br>
2. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่โรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา แต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไข </blockquote>

<p><strong><font color="#333399">เงื่อนไขของการได้รับกิตติกรรมประกาศ</font></strong> </p>

<blockquote>1. เป็นโรงพยาบาลที่มีการทบทวนคุณภาพตามแนวทางในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA อย่างสม่ำเสมอ <br>
2. มีการวางระบบงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของหน่วยงาน/องค์กร <br>
3. มีความตระหนักในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยง ทำให้ความเสี่ยงลดลงอย่างต่อเนื่อง <br>
4. มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในระดับแสดงถึงความเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน และมีการปฏิบัติในองค์ประกอบที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาล (ระดับที่ 2 จาก 5) <br>
5. ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA หรือ การเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้ม (ICV) หรือ การเยี่ยมสำรวจ (survey) <br></blockquote>

<p><strong><font color="#009933">เกณฑ์การตัดสิน </font></strong><br></p>
<ol>
<li> มีการทบทวนคุณภาพตามแนวทางในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเชื่อมต่อกับระบบหลัก ที่สำคัญ เช่น <br><br>
<table width="531" border="1" cellspacing="0" cellpadding="8"> <tr align="center" bgcolor="#FFFFCC"> <td width="238"><font color="#0066FF"><strong>การทบทวน </strong></font></td> <td width="255"><font color="#0066FF"><strong>ระบบงานที่ควรนำการทบทวนมาเชื่อมต่อ</strong></font></td> </tr> <tr> <td>การทบทวนคำร้องเรียน </td> <td>Complaint Management System</td> </tr> <tr> <td>การค้นหาความเสี่ยงและการทบทวนอุบัติการณ์สำคัญ </td> <td>Risk Management System และ MM conference</td> </tr> <tr> <td>ทบทวนการรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า </td> <td>Competency &amp; Performance Assessment System</td> </tr> <tr> <td>การทบทวนการใช้ยา</td> <td>Drug Management System</td> </tr> <tr> <td>การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล</td> <td>Nosocomial Infection Control System</td> </tr> <tr> <td>การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ</td> <td>Clinical Quality/Governance System</td> </tr> <tr> <td>การทบทวนเครื่องชี้วัด</td> <td>Performance Monitoring System</td> </tr> </table>
<br> </li>

<li> มีการวิเคราะห์เป้าหมาย วัตถุประสงค์ โอกาสพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงที่ตรงประเด็น (สอดคล้องกับบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กร ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ปัญหา/ความท้าทายที่สำคัญ) มีความเข้าใจ และมีการปฏิบัติในหน่วยงานหลักที่สำคัญ <br> </li>

<li> มีการนำหลักการและค่านิยมหลัก (Core Value &amp; Concept) ของการพัฒนา HA/HPH มาสู่การปฏิบัติในระดับที่มีการ กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน, แกนนำสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำไปปฏิบัติได้ </li>

<li>มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาล แกนหลักมีความเข้าใจในเป้าหมาย ของมาตรฐาน มีมาตรการและกระบวนการปฏิบัติที่ดี ครอบคลุมประเด็นสำคัญ มีโอกาสที่จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ ตามเป้าหมายของมาตรฐาน </li>
</ol>

<p>แนวทางการจัดกำหนดการเยี่ยม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลเต็มที่ การเยี่ยมประเมินจะทำควบคู่ไปกับการโค้ช เมื่อพิจารณาเนื้อหาที่จะต้องเยี่ยม จะพบว่ามีสามส่วนหลัก คือ </p>
<ul> <li> การทบทวนตามบันไดขั้นที่ 1</li>
<li> การใช้ unit profile เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานของแต่ละหน่วยงาน</li>
<li> การใช้มาตรฐาน HA เพื่อประเมินและพัฒนาระบบงานในภาพรวม<br>
</li></ul>
ภาพประจำตัวสมาชิก
big_T
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ย. 2003, 11:08

การพัฒนาตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ต้องอยู่ในระดับ ดี

โพสต์โดย big_T เมื่อ 12 ก.ย. 2007, 19:36

<table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" ><p> </p> <p><strong><font >การพัฒนาตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA ต้องอยู่ในระดับ ดี</font></strong> <br> <br> </p> </td> </tr> <tr> <td ></td> <td ></td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย</font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> วัตถุประสงค์ : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">1) ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม </td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="left">2) ทีมงานได้เรียนรู้จากของจริง ใช้เวลาทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโดยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ปฏิบัติจนเป็นปกติประจำวัน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">สมาชิกมีความไวต่อการรับรู้ปัญหา </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td rowspan="2" align="left" bgcolor="#FFCCFF" >การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย </td> <td align="left" >-แพทย์และพยาบาลร่วมกับทบทวนผู้ป่วยทุกสัปดาห์ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >-มีวิชาชีพอื่นมาร่วมทบทวนเมื่อจำเป็น </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td rowspan="2" align="left" bgcolor="#FFFFCC" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >หน่วยงาน : ทุกหอผู้ป่วย ( เน้นที่หอผู้ป่วย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เช่น ห้องคลอด OPD สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ) </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ผู้ป่วย: ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน/ความเสี่ยงส่วนใหญ่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการวิเคราะห์ root cause และปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td rowspan="2" align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >-มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">2. การทบทวนความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการ</font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> วัตถุประสงค์ : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">1) ความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">2) ความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันปัญหา </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">3) เพิ่มความไวในการรับรู้และการตอบสนองโดยทีมงาน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td rowspan="2" align="left" >การทบทวนความคิดเห็น/คำร้องเรียน </td> <td align="left" >- มีระบบอำนวยความสะดวกในการรับฟัง เช่น รับฟังทุกรูปแบบ, เจ้าหน้าที่ช่วยจดบันทึก </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#FFCCFF" >-มีการสรุปของความคิดเห็น/คำร้องเรียน จากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นภาพรวมของ รพ. จัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td rowspan="2" align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน </td> </tr> <tr> <td align="left" >การตอบสนอง: เรื่องที่มีความสำคัญส่วนใหญ่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการปรับปรุงแนวทางดูแลผู้ป่วยโดยวิเคราะห์ root cause ร่วมกับการใช้ข้อมูลวิชาการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td rowspan="2" align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" bgcolor="#FFFFCC" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#FFFFCC" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์ : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">เพื่อประเมินศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล รวมทั้งความเหมาะสมในการดูแลก่อนที่จะมีการส่งต่อ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทบทวนการส่งต่อ/ข้อย้าย/ปฏิเสธการรักษา </td> <td align="left" >มีการวิเคราะห์สาเหตุ จุดอ่อน หรือโอกาสพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยทุกรายหรือส่วนใหญ่ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >ครอบคลุมทุกรายที่มีการส่งต่อ/ข้อย้าย/ปฏิเสธการรักษา หรือเกือบทั้งหมด </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการปรับปรุงแนวทางดูแลผู้ป่วยโดยวิเคราะห์ root cause ร่วมกับการใช้ข้อมูลวิชาการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน </td> </tr> <tr> <td ></td> <td ></td> </tr> <tr> <td ></td> <td ></td> </tr> <tr> <td ></td> <td ></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยที่มารับบริการจะได้รับ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">การดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยในทุกช่วงเวลาของการรับบริการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทบทวนการตรวจรักษานอกเวลาราชการซึ่งกระทำโดยพยาบาล/แพทย์ใช้ทุน </td> <td align="left" >มีการทบทวนทุกวันทำการ โดยเลือกกรณีที่มีข้อสงสัยร่วมกับการสุ่มให้แพทย์เจ้าของเวร/แพทย์อาวุโสเป็นผู้ทบทวน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >ความผิดพลาดที่พบเป็นส่วนใหญ่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการปรับปรุงแนวทางการตรวจรักษาโดยใช้ข้อมูลวิชาการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td rowspan="2" align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#FFFFCC" ><div align="center">ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </div></td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td rowspan="2" align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน </td> </tr> <tr> <td align="left" bgcolor="#FFCCFF" >มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมมาตรวจรักษาใหม่ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">5. การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง</font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วย ผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงาน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การค้นหาความเสี่ยง </td> <td align="left" >-สามารถค้นหาความเสี่ยงสำคัญได้ครอบคลุม (ทั้งด้านกายภาพ กระบวนการทำงาน การดูแลผู้ป่วย) </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >หน่วยงาน: บางหน่วย / กลุ่มผู้ป่วย: ทุกกลุ่มที่เสี่ยง / กระบวนการ: กระบวนการสำคัญ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td > </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการวิเคราะห์ root cause ของความเสี่ยงสำคัญส่วนใหญ่ และวางแนวทางป้องกันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">6. การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระดับต่ำที่สุด </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การเฝ้าระวัง </td> <td align="left" >มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาหรือทบทวนมาตรการที่ใช้อยู่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >กลุ่มผู้ป่วย: กลุ่มที่เสี่ยงสูง +หน่วยงาน: บางหน่วยที่เกี่ยวข้อง +กระบวนการ: ที่เสียงสูง </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการวิเคราะห์สาเหตุ กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการป้องกัน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล้างมือ เทคนิคปราศจากเชื้อ การแยกผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อและการติดตามหลัง exposure สำหรับเจ้าหน้าที่ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="#3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">7. การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การเฝ้าระวัง </td> <td align="left" >มีการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาทั้งในส่วนความรับผิดชอบของแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >การเฝ้าระวังครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่ม </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >การป้องกันครอบคลุมยาที่มีโอกาสเกิดปัญหาส่วนใหญ่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >พิจารณายาที่มีโอกาสเกิดปัญหา หรือผลไม่พึงประสงค์ หรือความคลาดเคลื่อนสูง และกำหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="3366FF"> <td colspan="2" align="left" ><p><strong><font color="#CCFF66">8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ</font></strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> วัตถุประสงค์ : </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">เพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ใช้ความ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">สูญเสียที่เกิดขึ้นมาสร้างหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ้ำ โดยเน้นการป้องกันไปที่การวางระบบงานที่ดี </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทำกิจกรรม </td> <td align="left" >มีการทบทวนอุบัติการณ์ตามระดับความรุนแรง และด้วยความเข้าใจเป้าหมาย </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >มีการทบทวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงส่วนใหญ่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวางแนวทางป้องกัน </td> <td align="left" >มีการวิเคราะห์ root cause และปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบ้ติ </td> <td align="left" >มีหลักฐานของการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="3366ff"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">9. การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเวชระเบียน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">สำหรับการสื่อสารระหว่างการดูแลผู้ป่วย และการประเมินคุณภาพของการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทำกิจกรรม </td> <td align="left" >มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินเวชระเบียนที่เหมาะสม </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td > </td> <td align="left" >มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 4 เดือน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >ครอบคลุม &gt;5% ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน กระจายในผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปรับปรุง </td> <td align="left" >มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการปรับปรุงที่ชัดเจน </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหาที่สำคัญและแนวทางป้องกันได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติ </td> <td align="left" >ความสมบูรณ์ของบันทึกเวชระเบียนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="3366ff"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">10. การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ</font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ปลอดภัย </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทำกิจกรรม </td> <td align="left" >มีการทำ gap analysis เพื่อพิจารณาว่าควรปรับปรุงในประเด็นใด </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >ครอบคลุมกลุ่มโรคที่สำคัญบางส่วน เช่น High risk High cost </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย </td> <td align="left" >มีการปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลวิชาการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามข้อมูลวิชาการที่สำคัญได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด </td> <td align="left" >มีหลักฐานของการปฏิบัติตามแนวทางที่ปรับปรุง </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="3366ff"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">11. การทบทวนการใช้ทรัพยากร </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์: เพื่อให้การตัดสินใจใช้ทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติงาน </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การทำกิจกรรม </td> <td align="left" >มีการทบทวนการใช้ทรัพยากรโดยผู้เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >มีการทบทวนการใช้ทรัพยากรในส่วนของการดูแลผู้ป่วย (เช่น การตรวจ investigate, การใช้ยา, การทำหัตถการ) </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปรับปรุงการใช้ทรัพยากร </td> <td align="left" >มีการปรับปรุงเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถระบุแนวทางการใช้ทรัพยากรที่ได้ร่วมกันปรับปรุงได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด </td> <td align="left" >มีหลักฐานของการปฏิบัติตามแนวทางที่ปรับปรุง </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left"> </td> </tr> <tr bgcolor="3366ff"> <td colspan="2" align="left" ><strong><font color="#CCFF66">12. การติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ </font></strong></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="left">วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทุกหน่วยงานและทุกระดับมีข้อมูลที่ใช้สะท้อนคุณภาพของการทำงานตามหน้าที่และเป้าหมายสำคัญ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การติดตามเครื่องชี้วัด </td> <td align="left" >มีการติดตามเครื่องชี้วัดโดยผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >ความครอบคลุม </td> <td align="left" >มีเครื่องชี้วัดระดับ รพ., หน่วยงานหลักทุกหน่วย, และกลุ่มผู้รับบริการสำคัญ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การวิเคราะห์ช้อมูล </td> <td align="left" >มีการใช้เครื่องมือทางสถิติหรือพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือเปรียบเทียบข้อมูล </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td > </td> <td align="left" >มีการแปลความหมายของข้อมูลที่วิเคราะห์ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td align="left" >การสื่อสาร </td> <td align="left" >สื่อสารด้วยการแจ้งให้ทราบ ติดให้ดู </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >กระบวนการ: สื่อสารด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFFFCC"> <td > </td> <td align="left" >ผลลัพธ์: ผู้เกี่ยวข้องสามารถอธิบายความหมายของเครื่องชี้วัดได้ </td> </tr> <tr bgcolor="#FFCCFF"> <td align="left" >การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา </td> <td align="left" >มีการพัฒนาระบบงานส่วนใหญ่ที่เห็นโอกาสพัฒนาจากการติดตามเครื่องชี้วัด </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>
แก้ไขล่าสุดโดย big_T เมื่อ 12 ก.ย. 2007, 19:40, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
big_T
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ย. 2003, 11:08


ย้อนกลับไปยัง เรื่องคุณภาพ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron