เข้าสู่ระบบข้อความส่วนตัว2013

You are not logged in.

 
Road Map to HA PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:20 น.

Roadmap

?

คำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจในแผนที่ทางเดิน หรือ Road Map

?

?

1. Unit Optimization (หน่วยคุณภาพ ต้นแบบ)
- บุคลากรในหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม และเข้าใจเรื่องคุณภาพ
- ประยุกต์ใช้กระบวนการ 3P ที่หน้างานได้ถูกต้อง ชัดเจน
- เริ่มทำ CQI ด้วย วิธี PDCA
2. Risk Review
- ทบทวนความเข้าใจระบบความเสี่ยงในทุกหน่วย คุณภาพ
- รายงาน Risk เข้าสู่ ระบบอย่างน้อย 1 เรื่อง / คน / เดือน
3. Risk Alert
หน่วยคุณภาพร้อยละ 80 สามารถจำแนก ค้นหา และวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานตนเองและหน่วย คุณภาพอื่น
4. Risk Get Rid
หน่วย งานคุณภาพสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. 2?Way Communicate (การสื่อสาร 2 ทิศ ทางทั่วองค์กร)
ประชาสัมพันธ์, พูดคุยถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพในลักษณะการ
สื่อสาร 2 ทาง ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร
6. Medical Record Audit
เวช ระเบียนได้รับการตรวจทานความถูกต้องตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด
7. IC Apply
ร้อยละของหน่วยคุณภาพทางคลินิคมีความเข้าใจและเชื่อมโยงระบบ IC เข้ากับแต่ละหน้างานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
8. 4 PCT plus 4 CFT
PCT ต้นแบบ 4 หน่วย (สูติฯ, ศัลยฯ, อายุรฯ, กุมารฯ) สามารถแสดงรูปธรรมของ การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของสหสาขาอย่างต่อเนื่อง และ
ผลงาน 2 ชิ้น ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมการนำเสนอ
CFT ต้นแบบ 4 ทีม (IC, RM, ENV, ยา) สามารถแสดงผลของ การวิเคราะห์ปัญหาเชิง ระบบ และรูปธรรมการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่จับต้องได้
9. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุก หน่วยคุณภาพ, PCT/CFT
พร้อมการนำเสนอความคืบหน้าของการพัฒนาคุณภาพ ตามรอบเวลาที่กำหนด
10. ศึกษาดูงาน
การจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเปิดมุมมองด้านการพัฒนาคุณภาพ
11. CQI 10 Topics (CQI : Continuous Quality Improvement)
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาของหน่วยคุณภาพภายใต้กระบวนการ PDCA
12. Clinical Outcomes
ผล ลัพท์เชิงประสิทธิภาพทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าเกิดผลสำเร็จจากกระบวนการพัฒนา คุณภาพ
13. Quality Visit
การออกเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยคุณภาพของ Lead Team ทุก 1 เดือน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา-อุปสรรคและแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุน

?